Termékkategóriák
Általános szerződési feltételek

Érvényes rendelést Ön csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak megadásával, illetve az alábbi Viszonteladói Szerződés kitöltésével és hozzánk való eljuttatásával adhat fel. A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is. A regisztrációt követően a kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket. Itt választhat fizetési és szállítási módot. A szállítási cím megadása után az áruházi szoftver automatikusan kiszámítja a fizetendő szállítási díjat. Webáruházunkban történő vásárlás feltétele, a regisztrációs folyamat során hiánytalanul kitöltött űrlap. A regisztrációt követően a rendszerünk egy e-mailben jelzi Önnek, hogy a regisztráció sikeres volt. Ezt követően bármikor beléphet Webáruházunkba a regisztráció során megadott e-mail címével és jelszavával.

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a BÜROMAX SUPPLIES Kft., / 1097, Budapest Gyáli út 33., adószám: 10968518-2-43, ügyvezető: Baka Zoltán/ mint eladó /a továbbiakban: Eladó/, Másrészről (Az Ön, illetve vállalkozásának adatai) Mint vevő /a továbbiakban: Vevő/ között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1., Viszonteladói feltételek:
A Büromax Supplies Kft. minden forgalmazóval viszonteladói szerződést köt. A vásárlás feltétele a megkötött viszonteladói szerződés, melynek mellékletei a következők:
- Társas vállalkozások esetén: A cégbíróság által hitelesített végzés másolata, ami tanúsítja, hogy a cég Magyarországon bejegyzett és a cég tevékenységi köre tartalmazza az irodatechnikai, illetve számítástechnikai termékek forgalmazását, javítását vagy egyéb kapcsolatos tevékenységét.
- Egyéni vállalkozók esetén: vállalkozói igazolvány másolata.
- Átutalással történő fizetés esetén: aláírási címpéldány, hitelkeret, rendszeres vásárlás, megbízhatóság.
- Kiszállítás vagy csomagküldés esetén: szállítási cím, átvételre jogosult(ak) neve(i).

2., Árak, kedvezmények:
A termékek vételára, illetve a kedvezmények mértéke a vásárolt mennyiségtől vagy a szerződésben vállalt éves forgalom nagyságától függ /Külön mellékletben részletezve/. Az eladó a vevő részére garantálja, hogy az árakat és kedvezményeket az év folyamán nem változtatja. Kivételt képeznek az alábbi esetek:
-Forint leértékelése
-Gyártói áremelás 
-Világpiaci ár jelentős változása
-Közterhek változása /Vám/
-A webáruházban feltüntetett árak csak az aktuális készletre érvényesek

3., Foglalás, rendelés:
Árufoglalás: A raktárkészlet erejéig az eladó foglalásokat is elfogad, melyet a vevő maximum 3 napon belül köteles átvenni, egyéb megállapodás hiányában. Ellenkező esetben a foglalás törlődik.
Előrendelés: Az eladó előrendeléseket is elfogad egyeztetés után faxon vagy e-mailben. Az elő-rendeléseket az eladó csak az importőr, vagy a gyártó felelősségvállalásáig tudja garantálni. Nagy mennyiségű előrendelés esetén az eladó előleget kérhet a vevőtől, melyet utóbbi köteles megfizetni. A megrendelt terméket vagy termékeket a vevő köteles átvenni, a megrendelés lemondására illetve változtatására nincsen mód miután az eladó a megrendelést, elküldte partnerének.

4., Fizetési módok, feltételek, hitelkeret, késedelem:
Fizetés készpénzben: Feltétel nélküli, általános fizetési mód.
Fizetés előre átutalással: Az eladó előre elkészíti a számlát és a vevőnek lefaxolja, aki ez alapján előre elutalja a számla összegét. Az áru átvétele azután lehetséges, miután a kifizetett összeget az eladó számláján jóváírta a számlavezető bank.
Fizetés átutalással: Utólagos átutalással csak az eladó által megbízhatónak ítélt, rendszeres vásárlásokat bonyolító vevők fizethetnek. Ellenkező esetben csak az előbbi két módon történhet a fizetés. Az eladó a vevő által rendelhető és még ki nem fizetett áru értékét limitálja, és hitelkeretet állapít meg a vevő részére. A vevő, jelen szerződés értelmében, összesen bruttó ________________ Ft (azaz ______________________ forint) értékig vásárolhat átutalásra. Az eladó jogosult a megállapított hitelkeretet egyoldalúan módosítani, illetve újból megállapítani. A változásról az eladó 5 munkanapon belül értesíti a vevőt, mely változás azonnal hatályba lép. A vevő vállalja, hogy az átutalásos számlákat a megadott fizetési határidőig kiegyenlíti az eladó KDB Bank-nál vezetett 13597539-14040700-40110000 számú bankszámlájára, a számla kiállításától számított 8 napon belül. Abban az esetben, ha a számlát a vevő az áru átvételétől számított 5 napon belül nem kapja meg, kötelezettséget vállal, hogy erről a tényről az eladót haladéktalanul írásban értesíti. A vevő vállalja, hogy az eladó pénzügyi részlegével minden szükséges esetben számlaegyeztetést végez. Valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az eladó fizetési feltételeit minden tekintetben kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének határidőben nem tenne eleget, az eladó haladéktalanul minden törvényes eszközt igénybe vesz kintlévőségeinek behajtása érdekében. A felek abban is megállapodnak, hogy amennyiben a vevő az eladó által kiállított számlán meghatározott fizetési határidő leteltéig nem utalja át a vételárat, úgy köteles az esedékesség időpontjától a kifizetés napjáig számított évi 20% késedelmi kamatot fizetni az eladónak. A megállapított késedelmi kamatot 8 napon belül kell átutalni. Késedelmes fizetés esetén az eladó jogosult a fentieken túl: - a vevő megrendeléseit visszautasítani, - a még ki nem fizetett árut visszaszállítani, - jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani, - azonnali beszedési megbízást a vevő bankjához benyújtani, ami ellen a vevő kifogást nem emel, - a vevővel szembeni követelését harmadik félnek engedményezni és felvilágosítást adni a tényről.

5., Szállítási feltételek:
A vevő a szállítást maga végzi, vagy kérheti a kiszállítást, illetve a csomagküldési szolgáltatást. Átutalásos számla esetén csak bélyegzővel rendelkező személy veheti át a rendelt termékeket. Bélyegző hiányában személyi azonosító igazolvány szám megadása kötelező valamint az eladó jogosult ellenőrizni a szállítást végző személy jogosultságát a szerződött partnernél. A későbbi viták és károk elkerülése érdekében a vevő köteles külön mellékletben részletezni: - a pontos szállítási címet, - az átvételre jogosultak neveit, - elérhetőséget, - nyitvatartási időt.

6., Felelősség:
A vevő az áru személyes átvételekor a számla alapján ellenőrzi az áru hiánytalanságát és sértet- lenségét, illetve a rendelés tartalmához való egyezést. Az áru átvételével a kárveszély és felelősség átszáll a vevőre. A vevő felelősséget vállal arra, hogy az átvételre jogosultak adatait minden esetben megadja, illetve változás esetén haladéktalanul értesíti az eladót. Ezen adatok hiányában az eladó semmilyen felelősséget nem vállal az ebből adódó károkért.

7., Jótállás:
Az eladó a garanciális körbe tartozó általa forgalmazott termékekre a mindenkori törvényben előírt garanciát vállal, és garancia levelet mellékel az adott termék mellé. Amennyiben másként nem állapodik meg a vevővel. A forgalmazók vagy gyártók által elhelyezett garancia és azonosító címke eltávolítása, megrongálása a garancia elvesztését vonja maga után. Garanciális esetben a hibás termék átvételéről elismervényt kap, a javított vagy cserélt termék csak ezen elismervény ellenében vehető át. Amennyiben a leadott hibás termékről a bevizsgálás alkalmával kiderül, hogy nem garanciális probléma, hanem helytelen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, nem szakszerű beépítés, vagy egyéb a garancia körén kívül eső ok okozta, akkor ebben az esetben a garanciális igény elutasításra kerül. Valamint az eladó jogot képez arra, hogy a bizonyítottan nem garanciális termék bevizsgálási költségét a vevő felé kiszámlázza. A garancia, jótállás érvényét veszti ha: - nem szakszerviz vagy szakember építette be a terméket, - szakszerűtlen használat, szállítás, tárolás, elemi kár okozta a hibát, - valamint túlfeszültség, leejtés, ütés, mechanikai sérülés esetén. A szerződésben szereplő felek vitás ügyeiket igyekeznek peren kívül elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen szerződés az aláírás napjától lép érvénybe és határozatlan időre szól. A felmondást mindkét fél kezdeményezheti és 15 napos határidővel egyoldalúan jogosult felmondani írásban. A felek a szerződést elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg, illetve cégszerűen, helybenhagyólag aláírják.


            Baka Zoltán 
             ügyvezető
 
Budapest, 2010.